Warunki realizacji napraw – REGULAMIN
§1 Zgłoszenie serwisowe/ wycena
1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub wykonania usługi serwisowej, jest sporządzenie zgłoszenia serwisowego.
2. Serwis Fotodoctor Sp. z o.o. przyjmuje do naprawy jedynie sprzęt, którego dotyczy usterka. Nie należy razem ze sprzętem dostarczać do
Serwisu dodatkowych, nie związanych ze zgłaszaną usterką akcesoriów, takich, jak: torby, futerały, obiektywy, statywy, karty pamięci, paski,
płyty CD/DVD, baterie i
akumulatory, ładowarki, zasilacze, muszle oczne i inne.
3. Po sporządzeniu zgłoszenia serwisowego, Serwis dokonuje diagnozy sprzętu umożliwiającej wykonanie naprawy lub usługi serwisowej w
ciągu 3-7 dni roboczych. Termin wyceny może wydłużyć się w przypadkach takich jak:
– sprzęt po wcześniejszej niefachowej ingerencji,
– sprzęt tzw. „martwy”, nieuruchamiający się
– brak części na magazynie producenta i konieczność wyszukiwania części zamiennych,
– sprzęt po urazie mechanicznym,
– sprzęt po ingerencji cieczy.
4. Wycena naprawy sprzętu z niewymienną optyką (aparaty kompaktowe, hybrydy) oraz kamery wykonywana jest przez Serwis odpłatnie, koszt
30,00 zł.
5. Przed sporządzeniem zgłoszenia serwisowego Klient może zostać poinformowany o przewidywanym koszcie wykonania usługi. Koszt
wykonania usługi uzależniony jest od zakresu i charakteru uszkodzeń sprzętu i może ulec zmianie.
6. Powierzając sprzęt do naprawy, Klient oświadcza, że jest właścicielem pozostawionego sprzętu lub działa w imieniu właściciela
pozostawionego sprzętu, jak również że pozostawiony sprzęt jest wolny od wad prawnych.
7. Serwis wydaje Klientowi jeden egzemplarz zgłoszenia serwisowego potwierdzający przyjęcie sprzętu do serwisu, który jest jedynym
dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu. Serwis nie wydaje duplikatów tego dokumentu i nie odpowiada za ewentualne
skutki zgubienia tego dokumentu.
§2 Termin naprawy
1. Czas naprawy sprzętu wynosi 7-14 dni roboczych, a w przypadku bardziej skomplikowanych usterek, sprzętu po niefachowych wcześniejszych
próbach naprawy, zalaniu lub sprzętu, który wyszedł już z linii serwisowej producenta, braku części zamiennych na magazynach producentów,
termin naprawy może zostać wydłużony do 63 dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej decyzji na realizację zlecenia naprawy.
2. W wyjątkowych sytuacjach, np. konieczności sprowadzenia podzespołów lub napraw o szczególnym stopniu trudności, Serwis zastrzega
prawo wydłużenia terminów, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu do 48 dni roboczych..
3. Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych
niezależnych od serwisu czynników.
4. W przypadku braku możliwości naprawy serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmiennych objawach
usterki. Wynika to między innymi z faktu, iż większość układów na płytach głównych montowana jest w technologiach SMD, BGA, uBGA, CSP,
FLIP CHIP. Wielokrotnie przyczyną pojawienia się usterki są tak zwane zimne luty (mikropęknięcia połączeń lutowanych, lecz dopiero po ich
usunięciu może się okazać że na skutek ich powstania doszło do uszkodzenia danego układu, który jest niedostępny na rynku. Kolejnym
powodem może być uszkodzenie samego laminatu płyty głównej na skutek delaminacji powłoki uniemożliwiającej poprawne wlutowanie
układu BGA . I w takich właśnie przypadkach z przyczyn niezależnych od serwisu Klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o odmiennych
objawach usterki nie ponosząc kosztów diagnozy.
§3 Inne
1. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane na pamięciach flash i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę. W
niektórych przypadkach istnieje możliwość zabezpieczenia danych przez serwis, co należy zgłosić przy oddawaniu sprzętu do serwisu.
2. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
3. Klient ponosi koszty związane z transportem sprzętu, również w przypadku reklamacji. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych ani
przesyłek z opłatą przeniesioną na adresata.
4. W szczególnych przypadkach serwis Fotodoctor Sp. z o.o. ma prawo zażądać zadatku na poczet naprawy / zamówionych części zamiennych.
Po wykonaniu naprawy zadatek zostanie zaliczony na poczet ostatecznych kosztów naprawy. Serwis Fotodoctor Sp. z o.o. ma prawo zachować
zadatek w przypadku rezygnacji Klienta z naprawy. W sytuacji niemożliwości wykonania naprawy z przyczyn leżących po stronie Fotodoctor Sp.
z o.o., zadatek zostanie zwrócony Zleceniodawcy.
5. Uszkodzone podzespoły/komponenty, które zostały wymienione w procesie naprawy, przechodzą na własność serwisu i zostaną poddane
utylizacji zgodnie z normami i wymogami ochrony środowiska i recyclingu dot. podzespołów elektronicznych (Dz. U. 2015 poz. 1688, Ustawa z
dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
§4 Gwarancja
1. Na wykonane naprawy lub usługi serwis udziela gwarancji na okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi, w tym na naprawy sprzętu po
zalaniu.
2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole naprawy.
3. Gwarancja na wykonane czynności, naprawy i wymiany nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności
przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nieobjętych gwarancją serwisu (w tym również przypadków określonych w §
4 pkt 4.), lub jeśli działanie to przestało być właściwe na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność
działania wykonanego świadczenia serwisowego.
4.Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego, lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji
sprzętu oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń
powstałych z winy lub niewiedzy Klienta;
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych takich jak: złamania, zalania, zarysowania, wytarcia itp., uszkodzeń powstałych w
wyniku dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
– przypadków uszkodzeń losowych niezależnie od warunków eksploatacji takich jak: powódź, pożar, przepięcie itp.;
– części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów serwisu lub numerów seryjnych urządzenia.
5. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie
sprzętu.
6. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających, bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis
gwarancji.
§5 Odbiór sprzętu
1. O terminie zakończenia naprawy, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS.
2. Odbiór sprzętu po naprawie Klient potwierdza własnoręcznym podpisem na zwracanym formularzu: Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do
serwisu.
3. Po upływie 40 dni roboczych od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy i nie odebraniu przez niego w tym terminie
sprzętu, będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 5zł za każdy dzień opóźnienia. Opłata ta będzie naliczana do momentu w którym od
zawiadomienia o zakończeniu naprawy minie 100 dni, po tym terminie sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela
w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz zostanie zutylizowany lub przekazany na cele charytatywne.
§6 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji Umowy.
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji umowy.
3. Klient ma prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem:
biuro@fotodoctor.com.pl.
4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
Postanowienia końcowe.
1. Każdy Klient oddający sprzęt fotograficzny do Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt,
dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy
Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Usługodawcą
rozstrzygane będą przez sąd miejscowy właściwy dla siedziby Usługodawcy.
naprawa cyfrówek szczecin, serwis obiektywów gdańsk, serwis aparatów poznań, serwis aparatów sony warszawa, serwis aparatów gdańsk, serwis aparatów canon warszawa, naprawa aparatów olympus warszawa, naprawa obiektywów białystok, naprawa kamer cyfrowych warszawa, serwis canon wrocław, foto serwis gdańsk, naprawa obiektywów szczecin, serwis lamp błyskowych szczecin, naprawa cyfrówek warszawa, naprawa aparatów sony warszawa, serwis aparatow kraków, serwis aparatów panasonic warszawa, serwis aparatów olympus warszawa, naprawa kamer cyfrowych szczecin, serwis lamp błyskowych gdańsk, canon wrocław, serwis lamp błyskowych gdańsk, serwis obiektywów szczecin, serwis aparatow, naprawa aparatów szczecin, naprawa kamer cyfrowych gdańsk, naprawa cyfrówek gdańsk, serwis nikon kraków, naprawa lamp błyskowych łódź, naprawa kamer łódź, serwis samsung wrocław, serwis aparatow canon, serwis sony wrocław, serwis aparatow canon warszawa, naprawa aparatów panasonic warszawa, naprawa aparatow panasonic, serwis aparatow fotograficznych, serwis panasonic wrocław, naprawa aparatow cyfrowych, naprawa aparatow fotograficznych, lampy+aparatowe, naprawa aparatów sony, aparaty fotograficzne canon, serwis lamp błyskowych łódź, serwis lamp błyskowych, serwis sony łódź, naprawa aparatow poznań, naprawa aparatow warszawa